Status Cores RAM Disks
Ready 1 1 GiB 2
Ready 1 1 GiB 2
Ready 8 3.9 GiB 3